index.gif (3505 bytes)

第四代天師盛

 

  字元宗,系師第三子。漢末棄官自漢中還居龍虎山。《元史•釋老志》云:“正一天師者,始自漢張道陵。其後四代曰盛,來居信之龍虎山。”初居南鄭,父命嗣教,克志精修。魏世祖封“奉車都尉、散騎侍郎、加都亭侯”,不受。攜印、劍、經籙自漢中還鄱陽入龍虎山,修治祖天師玄壇及丹灶故址,遂以其地為居,每年以三元日(正月十五、七月十五、十月十五)登壇傳籙,四方從學者千餘人。自是開科範以為常。後以印劍付子昭成。既化去。逾年,復于廣西賀州為廣王說法,嘗謂人曰:“西蜀鶴鳴,東吳龍虎,功行既成,再游南土。”其兄弟六人,皆有封賜。元至正元年(1341年),盛獲贈“清微顯教弘德真君”。