index.gif (3505 bytes) 文昌宮

梓潼帝君

道教五祖

大道帝君 孚佑帝君 正陽帝君 輔極帝君 純佑帝君

道教北派七真

王玉陽真人 馬丹陽真人 劉長生真人 

邱長春真人 譚長真真人 孫清靜真人

道教南派七真

劉永年真人 陳泥丸真人 石杏林真人 

張紫陽真人 薛道光真人 白常清真人 

彭鶴林真人