width="192">

 

 

道教電子辭 庫
辭解全站搜尋
色方格部份.皆須下載『道教諱秘字集_PCHTTE』安裝之後方得以顯示

一劃

 

二劃

 

三劃

                    

四劃

五劃

六劃

七劃

八劃

九劃

十劃

退

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一劃

宿

鹿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十二劃

崿

祿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十三劃

十四劃

十五劃

十六劃

十七劃

十八劃

十九劃

二十劃

二十一劃

                     

 

二十二劃

 

二十三劃

 

 

二十四劃

 

 

二十五劃

 

二十六劃

 

二十七劃

 

二十八劃

 

二十九劃

 

三十劃

 

 

製作單位 道教學術資訊網站
製作 洪百堅
讚助人